GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro naši školu:

FAIRDATA Professionals a. s., Na Florenci 1332/23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

T: +420 255 000 111

E: poverenec@telcsko.cz


Práva subjektu údajů: 

  • právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
  • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
  • právo na výmaz v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
  • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
  • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
  • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů - pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).
Vytvořte si webové stránky zdarma!