Zápis a přijetí na naši školuŘeditel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Urbanov, okres Jihlava, příspěvková organizace, vyhlašuje

v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZÁPIS do 1. ročníku základní školy

Zápis se uskuteční v pátek 12. dubna 2024 od 14.00 do 16.30 hodin v budově základní školy (Urbanov 26) v prostoru školních tříd v 1. poschodí.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti po loňském odkladu školní docházky.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

- Žádost o přijetí k povinné školní docházce

- Platný občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte

- V případě cizinců kopie dokladu o dlouholetém nebo trvalém pobytu v ČR a adresu dlouhodobého nebo trvalého pobytu

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

- Žádost o odklad povinné školní docházky

- Platný občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte

- Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky

- Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní.


Poznámka:

V případě, že se nebudete moci ze závažných důvodů dostavit k zápisu v řádném termínu 12. dubna 2024, můžete tak učinit v domluveném náhradním termínu. Náhradní termín dohodněte telefonicky s ředitelem školy na telefonním čísle 778 412 728.


V Urbanově dne 31. 01. 2024


Mgr. Hynek Vohoska, ředitel školy


Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy základní školy pro příslušný školní rok


Při zápisu do 1. ročníku školního roku 2023/2024 budou přijímány děti na základě následujících kritérií:

1. Děti, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy.

2. Děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

3. Děti, které mají ve škole sourozence.

4. Ostatní děti až do naplnění kapacity.


V Urbanově dne 01. 02. 2024


Mgr. Hynek Vohoska, ředitel školy